XXIV Concurso de pintura al aire libre Laudio/Llodio 2022

Laudio/Llodio (Álava) 2022

15 Agosto

Sellado:8:30-10:30h. Cómo llegar
Entrega:14:00-15:00h.
Fallo:18:30h.
Medida Máx:100x100cm.
Premios:1000€ | 600€ | 300€

Toda la Información que necesites.

B A S E S
1ª.- El concurso se celebrará el día 15 de agosto de 2022.
2ª. Podrá participar cualquier persona, sea cual fuese su nacionalidad o lugar de residencia.
3ª. Los trabajos deberán efectuarse al aire libre dentro del término municipal y sobre motivos de Llodio. Cada concursante sólo podrá presentar un único trabajo
4ª.- La técnica será libre, debiendo aportar cada concursante los útiles necesarios para llevar a
efecto su obra, caballete incluído.
5ª.- El soporte a utilizar para la realización de la obra será rígido y de una medida no superior a 100 cm. en cuaquiera de sus lados. Se podrá presentar preparado para trabajar, pero en ningún caso se admitirá si contiene bocetos, dibujos u otras señales.
6ª. Se sellará y numerará en el Ayuntamiento de Llodio (Herriko plaza), entre las 8:30 y las 10:30
horas del día del concurso, debiendo formalizar cada concursante en ese momento su inscripción.
7ª Los concursantes deberán indicar a la organización, seguiendo las instrucciones que ésta les
marque en el momento de la inscripción, el lugar concreto que han escogido para realizar su
pintura, con el fin de que ésta pueda informar tanto a los vecinos que lo deseen como al jurado del concurso donde pueden acudir a contemplarles.
8ª.- La entrega de las obras, sin firmar, se realizará entre las 14 y 15 horas del día 15 de agosto de 2019 en el lugar de inscripción, no admitiéndose ningún trabajo que no se presente entre dichas horas. Los concursantes no podrán exigir indemnización económica alguna al Ayuntamiento de Laudio/Llodio por el robo o los daños que puedan sufrir sus obras durante todo el tiempo que estén bajo la custodia de esta institución y/o de sus colaboradores.
9ª.- Se concederán los siguientes premios, que no serán acumulativos:
                           1º.- 1.000 €.
                           2º.- 600 €
                           3º.- 300 €
Lo/as ganadore/as de los premios, que se someterán en todo momento a lo dispuesto en la
normativa vigente sobre retenciones a premios, deberán firmar sus obras una vez hechos públicos los mismos. Todas las obras ganadoras quedarán en poder del Ayuntamiento de Llodio, que se reserva el derecho de reproducirlas, citando siempre sus autores, sin que estos puedan exigir compensación económica alguna.
10ª.- El Ayuntamiento de Llodio, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia que se expondrá en el
Tablón de Anuncios municipal, nombrará un Jurado Técnico que estará formado por personas
relacionadas con el objeto del concurso, siendo el Presidente/a del mismo el Alcalde ó el Concejal en quien delegue, que contará con el voto de calidad en caso de empate. Un técnico del Area de Cultura o persona en quien delegue actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto.
11ª. El fallo del Jurado, previa deliberación y a la vista de las obras presentadas en plazo,
aplicando criterios de calidad, técnica, originalidad y salvaguarda de la legalidad vigente,
determinará las obras premiadas y/o declarar desiertos aquellos premios que considere oportunos si las obras no reúnen la calidad suficiente. Su decisión será inapelable y será comunicada oficialmente a las 18:30 horas del día del concurso en un acto público de entrega de premios, que se realizará en el mismo lugar de la inscripción.
12ª. Las obras que no resulten premiadas podrán ser retiradas por los concursantes desde el
mismo día 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre, tras llamada previa al teléfono 944 034 900 para concertar la entrega. Las que no sean recogidas en este plazo pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Llodio.
13ª.- La participación en este concurso conlleva aceptar todas las condiciones que se especifican en el mismo y se someten expresamente a ellas. La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o plantearse en esta convocatoria es de exclusiva competencia del Area de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de Llodio.

14ª.- Las bases de este concurso se harán públicas a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Llodio, además de los medios de comunicación.

OINARRIAK

 1. Lehiaketa 2022ko abuztuaren 15 egunean egingo da.
 2. Edozein pertsonak parte hartu ahal du, zein-nahi den bere naziotasuna edo egoitza-lekua.
 3. Lanak aire zabalean edo aire librean egin behar dira Laudio udalerriko termino barruan eta
  bertako motiboei buruz. Partehartzaile baikotzak lan bakarra aurkeztu ahal izango du.
 4. Teknika librea izango da; burutzeko beharrezko izango dituen tresnak, lehiatzaile bakoitzak
  berak bere kontu eta kargu ekarri behar ditu, astoa barne.
 5. Lana egiteko euskarria gogorra eta zurruna izan behar da eta, edozein aldetatik hartuta, ez du
  100,00 cm baino gehiago izan behar. Lehiatzailea aurkeztu ahal da lanerako prest, baina ez da
  onartua izango, inola ezta ere, bere euskarriak zirriborroak, marrazkiak edo beste mota batzuetako seinaleak baditu.
 6. Laudioko Udalan (Herriko plaza) zigilatuko da eta zenbakia emango zaio euskarriari lehiaketa-
  eguneko 8:30 h eta 10:30 h bitartean. Parte hartu edo lehiatu nahi duenak ordu eta une horretan formalizatu behar du bere izen-ematea.
 1. Lehiatzaileek organizazioari adierazi behar diote, inskripzio edo izen-emate orduan
  antolatzaileek finkatu eta markatuko dizkieten agindu eta arauei jarraituz, euren pintura lana
  egiteko aukeratu duten leku zehatza zein izango den eta non dagoen, antolakuntzak nahi duten
  auzokoei zein lehiaketako epaimahaikideei informatzeko nora joan daitezkeen ikusi nahi badute.
 2. Lanak ez izenpetu, sinadura barik entregatu behar direlako izen-emate lekuan 2019 abuztuaren
  15 eguneko 14:00 h eta 15:00 h bitartean. Ordu horietatik kanpo aurkeztuko den lanik ez da
  onartuko. Lehiatzaileek euren lanetan jasan lezaketen kalte, galera edo lapurretengatik ezin
  izango diote kalte-ordain ekonomikorik eskatu Laudio Udalari, antolatutako ekitaldi osoan zehar
  Erakunde honen edo bere laguntzaileen zaintzapean egon arren ere.
 3. Bata bestearekin pilatu edo metatu ezin diren sari hauek emango dira:

1.a 1.000 €
2.a 600 €
3.a 300 €

Sari-irabazleek men egingo diote indarrean dauden sarien gaineko euspenei buruzko araudian
ezarritakoari eta sariak jendaurreko eta publiko egin ondoren euren lanak izenpetu/sinatu egin
behar dituzte. Lan irabazle guztiak Laudio Udalaren jabetzan geratuko dira. Udalak eskubidea du
lan horiek erreproduzitzeko, beti ere egileak aipatuz, egileek ezin izango diotelarik inolako
konpentsazio ekonomikorik eskatu.

 1. Laudio Udalak, Herriko Etxeko Iragarkien Taulan erakusten jarriko den Alkatetza-
  Lehendakaritzaren Dekretu bidez izendatuko du epaimahai tekniko bat osatuta egongo dena

lehiaketaren objektua den pertsonekin. Lehendakaria, Alkatea bera izango da edo ordezten duen
zinegotzia, berdinketa kasuan kalitatezko bozketa izango duelarik. Kultura Tekniko bat edo

lehiaketaren objektua den pertsonekin. Lehendakaria, Alkatea bera izango da edo ordezten duen
zinegotzia, berdinketa kasuan kalitatezko bozketa izango duelarik. Kultura Tekniko bat edo

ordezteko izendatuko duen pertsonak Idazkari lanak egingo ditu, ahotsa izango du baina bozkatzeko eskubiderik ez.

 1. Epaitza, aldez aurretiko deliberazioak hartuta, epearen barruan aurkeztutako lan guztiak
  aztertuta, kalitate, teknika, berritasuna eta indarrean dagoen legezkotasunaren zaintza eta
  jagoletzako irizpideak aplikatuta, saritutako lanak zehaztuko ditu edo /eta lanek nahikoa kalitate ez badute egoki iritzitako sariak hutsik geratzea erabaki dezake. Epaimahaiaren erabakia apelaezina da eta sarien banaketako jendaurreko ekitaldi publiko batean lehiaketa eguneko 18:30etan jakinaraziko da ofizialki.
 2. Saririk gabe suertatu diren lanak berreskura ditzakete lehiatzaileek abuztuaren 15etik
  irailaren 15era arte. Entrega hitzartu eta zehazteko, arren, aldez aurretik deitu 944 034 900
  telefonora. Epe horren barruan berreskuratzen ez diren lanak Laudio Udalaren jabetzakoak izatera pasako dira.
 3. Lehiaketa honetan parte hartzeak berak esan nahi du bertan zehazten diren baldintza guztiak
  onartu direla eta, beren beregi, horiei men egiten zaiela. Deialdi honen ondorioz sortu edo plantea litekeen edozein arazoren ebazpena Laudio Udaleko Kultura Garapen Arloaren eskumen osokoa da.
 4. Lehiaketa honen oinarriak argitara emango dira jendaurrean Web orriaren bidez eta Laudio
  Udaleko sare sozialen bidez, beste komunikabideez gain.

Bases aportadas por la organización el Ayuntamiento de Llodio.

¿CONOCES EL FALLO DEL CONCURSO? DÉJALO EN LOS COMENTARIOS O ENVÍANOSLO POR EMAIL.

¡Dinos si falta algo!

¿Has visto algún error? Avísanos para poder corregirlo.

TU AYUDA ES IMPORTANTE

Obras presentadas al concurso de pintura:

SI PARTICIPASTE TU CUADRO DEBERÍA ESTAR AQUÍ, SI NO ES ASÍ, ENVIÁNOSLO Y LO PUBLICAREMOS..

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies